Vi följer standardavtal för webbutveckling hamit99webb.

För övriga tjänster gäller följande allmänna villkor.

Allmänt

Alla beställningar och betalningar är bindande med undantaget sjukdom/skada där intyg av läkare kan ges eller motsvarande.

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra och att ställa in event, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom. Sker detta så meddelas deltagarna/kunderna till uppgiven e-postadress.

 1. Avgifter utgår enligt Leverantören vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).
 2. Betalning görs mot faktura (normalt 20 dagar).
 3. Har inte fast pris avtalats äger Leverantören rätt att löpande justera priset. Leverantören äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om höjningen är hänförlig till omständigheter som ligger utanför Leverantörens kontroll och som påverkar kostnaden för den avtalade tjänsten.
 4. Leverantören förbehåller sig rätten till prishöjning. Avgiftshöjningar skall skriftligen meddelas Kunden minst trettio (30) dagar i förväg. Detta kan ske via e-post eller genom anslag på Leverantörens hemsidor. Avgiftssänkningar behöver inte meddelas Kunden i förväg. Prisförändring av timtaxa behöver ej meddelas kund i förväg.
 5. Om inte annat följer av avtalet, medger härigenom Kunden att Leverantören äger rätt att debitera avgifter då tjänsten är driftfärdig eller från det datum då Kunden börjat utnyttja tjänsten.
 6. I det fall Leverantören har utnyttjat sin rätt enligt punkt 8 nedan, och stängt av kundens tjänst, föreligger ingen återbetalningsskyldighet.
 7. Om inte annat avtalats faktureras timkostnader i efterskott och fasta avgifter årsvis i förskott. Fakturan skall anses ha kommit Kunden tillhanda senast fem (5) arbetsdagar efter att fakturan avsänts till av kunden uppgiven adress. Ny kund faktureras alltid i förskott oavsett beställningens art eller storlek
 8. Kunden skall betala till det konto och före det förfallodatum som anges i fakturan. Betalning skall anses ha fullgjorts då betalningen är Leverantören tillhanda.
 9. Har full betalning inte skett senast tio (10) dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Leverantören rätt att med omedelbar verkan stänga av avtalade Tjänster tills full betalning sker.
 10.  Har Tjänst eller arbete avslutats på grund av utebliven betalning utgår en särskild öppningsavgift motsvarande en (1) timmes arbetstid enligt vid tillfället gällande prislista.
 11. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta förfallodagen till dess full betalning sker. Leverantören äger även rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter.
 12. Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst eller bokad tid på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet. Om Kunden uteblir från ett bokat möte utan att meddela detta innan debiteras mötes- och förberedelsetid enligt gällande timtaxa.
 13. Om Kunden byter faktureringsadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Leverantören.
 14. Kunden skall snarast meddela Leverantören om en faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 7 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot fakturan.

Avtal och offerter

 1. Avtal anses ha ingåtts då Kunden har gjort beställning av tjänst eller vara och Leverantören har bekräftat och godkänt beställningen. Leverantören förbehåller sig rätten att göra en sedvanlig kreditupplysning avseende kunden.
 2. Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst: Genom att kund beställer vara/tjänst via e-post, post eller muntligen eller annars genom att kund på annat sätt ingår särskilt avtal med Leverantören.
 3.  Dessa allmänna villkor är utan undantag en integrerad del av avtalet mellan parterna. I de fall där det i avtalet, eller till avtalet hörande bilagor, finns särskilda avtalsbestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor skall de särskilda avtalsvillkoren äga företräde framför de allmänna.
 4. Avtalet gäller från den dag då beställningen har godkänts och bekräftats av Leverantören och Kunden. 

De priser som anges i offert till kund gäller i tre månader om inget annat uppges.

Leverans sker enligt överenskommelse och efter kundens godkännande, dock senast tre månader efter beställning.

KoBoToLo tar inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att kunden varit sen med att lämna in material eller en flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör

 1. Om kunden godkänt en design/utkast och utvecklingen påbörjats är kunden bunden till avtal och är skyldig att betala för den köpta tjänsten. Inga större förändringar kan göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek/bild eller dylikt.
 2. Vill kunden byta design efter ett godkännande/leverans som innebär att en ny design måste göras får kunden betala en ny design enligt gällande prislista eller ny offert.
 3. Vid eventuella extra tjänster eller tillägg/funktioner tillkommer avgift enligt gällande prislista eller offert.

Tjänsten

 1. Tjänsten specificeras i regel i enlighet med separat avtal, t.ex. serviceavtal eller enligt offert. Leverantören förbehåller sig enligt dessa Allmänna villkor rätten att göra tillägg till, ta bort eller förändra de tjänster som avtalats om under förutsättning att tilläggen eller förändringarna inte medför väsentlig olägenhet eller väsentligt ökade kostnader för Kunden. 
 2. Kunden skall underrättas senast en (1) månad innan de eller den av Leverantören angivna förändringen eller förändringarna träder i kraft om förändringen är till nackdel för Kunden. Detta kan ske genom anslag på hemsidan. Kunden har rätt att säga upp avtalet under förutsättning att förändringen inte är obetydlig eller annars om den vållar kunden betydande olägenhet. Uppsägningen äger verkan från förändringens ikraftträdande. 
 3. Kunden äger inte rätt att göra några andra påföljder gällande vid Leverantörens förändringar än vad som anges i denna punkt. 
 4. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra programvara och/eller installera nya releaser och versioner av Leverantören tillhandahållna tjänster. 
 5. En tjänst/hemsida anses levererad då godkännande skett av kunden genom att slutlikvid erlagts. 

Enklare utbildning ingår vid leverans av webbsidan men mer utförlig går att köpa till. Detta kan ske dels genom videoguider, telefonmöten, mail eller på plats hos kunden. Dessa tjänster debiteras enligt timtaxa samt eventuell resekostnad.

 1. Leverantören ansvarar för att tillhandahålla tjänsten enligt vad som avtalats, fullgöra sina åtaganden enligt gällande lagar samt att utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt. 
 2. Kunden förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med vad som avtalats samt enligt gällande lagar, regler och förordningar, samt att i rätt tid betala förfallna avgifter. 
 3. Kunden är i förhållande till Leverantören ensam ansvarig för att information, hänförlig till kundens användande av tjänsten eller till någon som kunden svarar för, som har överförts till eller hanteras inom tjänsten:  

  – Ej utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid med gällande lagstiftning

  – Är att betrakta som stötande, kränkande och/eller oetisk
  – Kan skada Leverantören eller annan.Vid brott mot någon av ovanstående punkter har Leverantören rätt att omgående bryta avtalet.  
 4. Kunden ansvara för att till Leverantören tillhandahålla all information som krävs för tjänstens/uppdragets genomförande, till exempel lösenord Om kunden ändrar lösenord och/eller annan för uppdragets genomförande väsentlig information skall detta omgående meddelas Leverantören.
 5. Kunden ansvarar för att i förväg ha säkerställt alla erforderliga tillstånd finns för såväl de varor och tjänster som Kunden tillhandahåller samt för att allt emottagande, spridning och/eller lagring av information sker i enlighet med gällande rätt. 
 6. Kunden ansvarar för att obehöriga ej kan ta del av lösenord och därmed jämförlig information genom att förvara de/den på betryggande sätt. 
 7. Kunden ansvarar för allt material som publiceras på dess webbsida och det är kunden som skall lägga in information på webbsidan om inget annat är avtalat.

 1. Alla immateriella rättigheter till mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Leverantören, är och förblir Leverantörens eller dess licensgivares, egendom. Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för Kunden för Kundens användning av beställda tjänster.
 2. Kunden är ej berättigad till att duplicera, mångfaldiga eller på annat sätt kopiera av leverantören utvecklad programkod förutsatt att annat ej överenskommits. 

1. Leverantören är inte ansvarig för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas elektroniskt genom tjänsten.

2. Leverantören är inte skyldig att ta säkerhetskopia av den information som överförts från Kunden till Leverantören om detta inte särskilt avtalats. 

Hävning

 1. Om part gör sig skyldig till avtalsbrott och ej vidtagit rättelse senast tjugo (20) dagar efter det att skriftlig anmaning lämnats av den andra parten, äger den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet. 
 2. Part har alltid rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, är i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.
 3. Part har alltid rätt att säga upp avtalet om den andra parten inte uppfyller de skyldigheter som kommer av punkter i dessa Allmänna villkor eller annat avtal parterna emellan. Detta fritar inte Kunden från betalningsskyldighet för upplupna kostnader eller nedlagt arbete från Leverantör. 
 4. Har Kunden inte skickat in material så att produktion av tjänsten har kunnat slutföras inom två månader från beställning så upphör kundens rätt att få tjänsten levererad till överenskommet pris och KoBoToLo har även rätt att fakturera för nedlagd tid.
 5. KoBoToLo kan i förtid avsluta uppdrag om kunden inte levererar material nödvändigt för att utföra uppdraget som exempelvis inloggningsuppgifter eller text och bild till webbsidan. Om det skulle hända får Kunden eventuellt betalt förskott tillbaka med avdrag för redan upplupna kostnader. Det kan dock dröja upp emot tio bankdagar innan Kunden ser pengarna på ditt konto.

Parterna är befriade från påföljd om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter avses bl.a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, ogynnsamma väderförhållanden, olyckshändelse, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, myndighetsingripande, beslag, brist på transporter, energi eller annan liknande omständighet. Om ett Force Majeure läge inträffar skall vederbörande part snarast meddelas. 

 1. Leverantören ansvarar endast för direkta skador som orsakats genom vårdslöshet av Leverantören.
 2. Leverantörens ansvar för tjänsten omfattar inte fel som är av mindre betydelse för tjänstens avsedda användning eller som inte innebär annat än ringa olägenhet för Kunden. 
 3. Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktivitet/produktion eller andra affärsförluster som Kunden kan tänkas göra. Inte heller ansvarar Leverantören för tredjemansskador, d.v.s. hinder för kunden att uppfylla åtagande gentemot tredje man. 
 4. Kunden skall hålla Leverantören skadeslös från krav riktade mot Leverantören från tredje man till följd av information som Kunden ansvarar för.
   
 5. Leverantören ansvarar inte för förlorad information och inte heller för förvanskning av information till följd av tredje parts obehöriga intrång. 

Webbhotell, domäner och uppdateringar

Leverantören ansvarar inte för eller förmedlar registrering av domännamn till domännamnsregistrator för önskad toppdomän. Leverantören ansvarar inte heller för registratorns handlande. 

KoBoToLo tar inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vänligen vänd er direkt till den leverantör som står för hostingen för eventuella frågor.

Webbsidor som byggs i WordPress eller Joomla är under ständig utveckling och det kommer nya versioner med jämna mellanrum.

KoBoToLo tar inget ansvar för att funktioner, utseende, eller själva webbsidan kommer fungera i framtida versioner. KoBoToLo ansvarar enbart för att de fungerar vid leverans i den just då aktuella versionen av WordPress eller Joomla.

Samma sak gäller insticksprogram (plugins, components) som används på webbsidan. Om någon funktion, utseende eller själva webbsidan inte fungerar efter uppdatering gör vi allt vi kan för att försöka lösa det för er som har serviceavtal.

Har Kunden inte serviceavtal och vill att Leverantören ska åtgärda problemet faktureras enligt gällande prislista. Kunden kan med andra ord inte kräva att webbsidan ska fungera i en okänd framtid.

Viktigt är att alltid hålla både WordPress, Joomla och insticksprogram (plugin) uppdaterade för att förhindra dataintrång. Om kunden väljer att själv uppdatera sidan så är det kundens ansvar.

Ytterligare villkor för drift och underhåll av webbplatsen regleras i eventuellt separat serviceavtal mellan parterna.